Projekt


Projekt

Mundtlige overleveringer på hospitalet - Vidar Clinic


Sedan sommaren 2003 pågår regelbundna berättarstunder för patienter på Vidarklinikens sjukhus i Järna, Sverige. Initiativtagare är Inger Lise Oelrich tillsammans med en nu växande grupp kollegor, Sigrid Ogland och Helene Blomqvist.En kväll i veckan samlas patienter med berätterskan i ett behagligt dagrum på en av avdelningarna. Brasan tänds, folk sätter sig till rätta och sagorna börja flöda. Ofta ackompanjerade av folkmusik, improviserat pianospel eller andra instrument. Fokus är på berättelsen i sig, att skapa en trygg och tillåtande atmosfär och att låta bilderna tala fritt till var och en. Vi berättar folksagor och berättelser från hela världen, ibland livshistorier. Efteråt kan det vara helt stilla en stund eller så uppstår stillsamma samtal om livet, meningen och målet, stressen vi lever under i dag eller kanske märkliga bilder någon fastnat för i berättelsen. Ur ett läkande perspektiv undviker vi analys och intellektuellt ställningstagande (huvudet) och fokuserar mera på samtal och förhållningssätt som stärker helhet och hjärtats krafter. 

Det är tydligt att sjuka människor, som också ofta är i en livskris, får både hopp, tröst och nytt mod av att tillbringa en stund tillsammans med en berättare och dennes sagoskatt. Det här arbetet kan helt klart ses i ett hälsofrämjande perspektiv (salutogenes). 
Mera information fås hos Inger Lise Oelrich, storytelling@telia.com.


CHILD - et spørgsmål om hjertet


storytelling som redskap i arbetet med barn och ungdom. Myndigheten för Skolutveckling har beviljat medel till ett utvecklingsarbete med mål att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, BUP m.fl. grupper av människor som arbetar med barn och ungdom i Stockholms Län 2007-2008. Huvudman är LSU, Läkepedagogiska och Socialterapeutiska Utbildningen. Projektledare är Inger Lise Oelrich som också skapat fram idén och projektsekreterare är Maria Bergbäck. En tvärsektoriell utbildning i muntligt berättande med deltagare från olika yrkesgrupper, inkl. föräldrar!, kommer att pågå hela 2008. 
Ur projektbeskrivningen: "BARNET - en hjärtesak kommer att ha barnet i centrum. Målet är att återuppbygga barnets integritet, självkänsla och hopp om framtiden genom sättet vuxna umgås eller samtalar med barnet på. Att vara utsatt eller ha farit illa medför att ha "ramlat ur" gemenskapen och vägen tillbaka betyder ofta att hitta sin plats i helheten igen - i samfundet av människor som omger en. Men barn gör ingenting som vuxna inte gör. För att hjälpa barnet måste en utveckling ske hos de vuxna som omger det: omgivningen är myllan barnet skall växa vidare i."
Projektet har två spår 1) en utbildning i storytelling för vuxna som omger barnet 2) att utveckla muntligt berättande i skolor som en uppskattande samtalsform mellan barn och ungdomar. "Genom storytelling/muntligt berättande utvecklas kommunikationsförmågor som går utöver regelprat och ett abstrakt tänkande. Här arbetas med helheter och ett empatiskt språk och med tiden kan bilder av mål och väg växa fram. En utbildning i storytelling metoder som redskap i mellanmänskliga processer är ett sätt att utveckla ett hjärtespråk som inbefattar hela människan - inte bara i samtal med barnet utan också om barnet."
För mera information kontakta: Inger Lise Oelrich storytelling@telia.com. 
Läs Projektbeskrivningen BARNET - en hjärtesak    
Läs mer om BARNET - en hjärtesak KONFERENSEN med Allison Cox, 8 maj 2008 i Kulturhuset:
    http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_1275535.svd

Helbredelse storytelling på hospitalet med (alvorligt) syge børn - Vaasa Central Hospital, Finland

Vårvintern 2008 började vi tillsammans med sjukvårdspersonalen och chefen på dagavdelningen i Vasa Centralsjukhus ett försök för att hitta rätt form för berättarstunder för barn, som kommer dit med allvarliga sjukdomar(svåra allergier, diabetes, reuma, cancer) för undersökningar eller behandlingar.
Sagostunden (på finska eller svenska)för små barn, 4-6 år( det har visat sig, att just de har ett stort behov av hjälp att klara vistelsen på sjukhuset), innehåller lite sång, dikt, fingerlekar, rim och ramsor,musik (enkla, äkta instrument)och det viktiga, sagan i form av bords- eller dockteater. Olika handdockor kan också hälsa på barnen ibland och särskilt älgungen "Benne",som har lämnat sin skog med tomtar och troll och vill hälsa på alla barn på alla sjukhus.
Lite äldre barn arbetar man med på ett annorlunda sätt. Då har vi lite mera invecklade (folk-)sagor och berättelser och plockar senare fram olika sagobilder ur berättelsen genom att rita, måla, modellera eller skriva.
Sagostunden skapas stämningsfull och trygg genom tystnad, lugn omgivning och små varma "ritualer". Vårt arbete tillsammans med den insiktsfulla sjukhuspersonalen, som tagit detta som en hjärtesak, har varit mycket lyckande. Vi har alla kunnat glädjas åt barnens fröjd. Ekonomisk stöd har vi fått för 2-3 stunder i veckan. Det är helt uppenbart, att barnen blir glada, får mod att möta sjukhus- livet, spänningen avlöses, kinderna blir röda och ögonen tindrar. Nästa gång de kommer till sjukhuset, frågar de efter "sagotanten". Med bara ögon kan man upptäcka, att arbetet är hälsofrämjande - föder glädje, ger mod, skapar inre värme, ja - vitaliserar. Och det vet vi om , att det gör gott!
Mera information om arbetet från ANNIKA MARTIKAINEN , Vasa , Finland email: annika.martikainen@gmail.com

Projekt Beskrivelse: ALBA Peace Project 2009

Projektbeskrivning: ALBA Fredsprojekt 2009


STORYTELLING AS A PATHWAY TO PEACE 
STORYTELLING SOM VÄG TILL FRED OCH FÖRSONING 
(Storytelling Peace Corps) 
ALBA - Allians för Läkande Berättande i Norden med stöd av Folke Bernadotte Akademin, Sverige 
Mera information om projektet riktas till Inger Lise Oelrichstorytelling@telia.com eller Maria Bergbäck maria.bergback@telia.com

Bakgrund samt projektidé: 
ALBA arbetar sedan föreningen grundades under internationella symposiet ”Storytelling as a Healing Art” 2005 med storytelling som förvandlande kraft mellan individer, i grupper och samhället i stort samt mellan olika folk och ”tänk”. Medlemmar kommer från ett brett spektrum av samhällslivet och vill integrera storytelling i sitt yrkesliv, i familjen och privat. I 2007 arrangerade ALBA ett internationellt symposium ”Storytelling as a Pathway to Peace”, där 100 människor deltog från många olika länder, även från Israel Palestina. 
Kärnarbetet består i att människor lyssnar och berättar för varandra livshistorier, sagor, myter, även nyskapade berättelser i en icke-dömande, uppskattande och inklusiv atmosfär. Ett övande av berättarens hantverk ingår även som en skapande del av arbetet. (I det följande används storyteller och berättare synonymt). Storytelling aktiviteter utvecklar stärkt tolerans, empati och förståelse på en djupare nivå än nationalitet, status, kön m.m. och kan föra med sig försoning med det förflutna och stärka hoppet för framtiden. Storytelling utvecklar kommunikationsförmågor och framför allt är det mycket gemenskapsbildande (community building activity) och därmed en aktivitet som förebygger konflikter, aggression och isolation. 
ALBA stöder ”Healing Words Festival” i Israel, som sedan 2007 samlat en stor blandad grupp deltagare, palestinier, judar, kristna, druser m.m. varje pingst mitt inne i en skog i Galileen till en storytelling festival för fred. Här deltar även professionella storytellers och intresserade från länder utanför Mellan Östern, vars närvaro upplevs som mycket viktig för processen. Till festivalen år 2009 åkte även en av våra medlemmar som del av en grupp från Emerson College, School of Storytelling i England. De har berättat och lyssnat och bidragit på Festivalen. ALBA har även samlat ihop pengar till Festivalen 2009 för finansiering av en producent genom storytelling föreställningar, utbildning och gåvor från medlemmar. Allt på ideell bas. 
Vi önskar nu ta ett vidare steg i utvecklingsarbetet med storytelling som fredsfrämjande aktivitet och låta en grupp berättare + andra samarbetspartners från Sverige vidareutbilda sig mera direkt i en kombination av storytelling och freds- och konfliktlösnings metoder. Målet är att utveckla en speciell freds- och medlingskompetens genom storytelling metoder. Gruppen har som mål att bidra till och delta i ”Healing Words Festival” i Israel Palestina, pingsten 2010. Hösten 2010 beger deltagare sig ut i skolor m.m. för att berätta om fred och försoningsupplevelser genom storytelling under projektets gång och speciellt från resan till Israel Palestina. Projektet Storytelling som väg till fred och försoning (ALBA Fredsprojekt) är ett utvecklingsprojekt. Deltagare kommer att göra ett utvecklingsarbete tillsammans där de fördjupar sig i fredsprocesser, försoning och medling med storytelling som grund. Urval till utvecklingsgruppen har skett genom att skicka en personlig ansökan till ALBA Fredsprojekt senast 1 oktober 2009. Det är kostnadsfritt att delta, antalet platser är begränsat. Deltagare förväntas vara medlem i ALBA (se http://www.nordiskalba.org/). 
Freds- och storytellingkompetenserna som utvecklas under projektets gång kommer att ställas till förfogande för andra i form av övningar, kurser, berättelser, samtal, föredrag m.m. Utvecklingsgruppen träffas 2 utbildningsdagar i månaden under 2009-10. Projektledare är regissör och storyteller Inger Lise Oelrich som har 30 års erfarenhet med storytelling, vuxenutbildning och den sociala konsten att skapa initiativ tillsammans. 
Målet med projektet är att vidareutbilda storytellers som redan har en humanitär riktning i sitt arbete (arbete = performance, workshops, arbete med teman i grupper m.m) så de kan kombinera deras berättarförmågor och expertis med nya färdigheter inom konfliktlösning och fredsskapande arbete. Målet är att få ihop en blandad grupp under vintern 2009-10 som består av berättare + människor som har helt annan bakgrund och expertis inom militär, konfliktlösning, medling, även de som varit med om krig ute på fältet och invandrade judar, palestinier + andra. Vi tror att en sådant möte kan bli mycket fruktbart för alla parter. Målet är att vidareutveckla storytelling som ett fredsskapande redskap bland civila och även hos beslutsfattare. Människor som både är storytellers + kan arbeta konkret med fredsfrämjande kunskap blir en tillgång också för vårt samhälle här i Sverige framöver. Fredsprocessen börjar inne i varje människa. 
Vi vill genomföra detta projekt för att vi brinner för dessa frågor och har upplevt hur storytelling på ett mänskligt och varmt sätt kan lösa upp många knutar och fastlåsta positioner i en grupp. Vi har upplevt hur storytelling verkligen kan bidra till att världen igen kan bli hel och polarisering vänds till en ”högre” och större gemenskap med ett nytt framtidsmål. 
Detta projekt har ett stort allmänintresse och är en motkraft till alla nedslående historier om människoliv och krig och elände. Vi vill berätta att det finns andra vägar att gå. Om ett hopp tänds hos någon, eller fler, då är det väl värt alla försök? Storytellers och experter som får erfarenhet av storytelling som fredsskapande arbete kan berätta om det och väcka intresse långt framöver genom att berättelser och fredsfrämjande kompetens sprids på deras arbetsplatser, i workshops eller genom föreställningar. 
Julen 2009 har utvecklingsgruppen kommit igång med 21 deltagare från hela Sverige, Burträsk i norr till Simrishamn i söder, inklusive 2 från Norge. Deltagarna kommer från många olika yrkesområden och även kulturer. Vi träffas 2 dagar i månaden till ett mycket intressant utvecklingsarbete omkring ovannämnda frågor./Inger Lise Oelrich